Publications

NeuralFusion: Neural Volumetric Rendering under Human-object Interactions
CVPR(Accepted) 2022
Yuheng Jiang, Suyi Jiang, Guoxing Sun, Zhuo Su, Minye Wu, Kaiwen Guo, Jingyi Yu, Lan Xu
NeuralHumanFVV: Real-Time Neural Volumetric Human Performance Rendering using RGB Cameras
CVPR 2021
Xin Suo, Yuheng Jiang, Pei Lin, Yingliang Zhang, Kaiwen Guo, Minye Wu, Lan Xu
iButter: Neural Interactive Bullet Time Generator for Human Free-viewpoint Rendering
ACM MM 2021 Oral
Liao Wang, Ziyu Wang, Pei Lin, Yuheng Jiang, Xin Suo, Minye Wu, Lan Xu, Jingyi Yu
Neural Free-Viewpoint Performance Rendering under Complex Human-object Interactions
ACM MM 2021 Oral
Guoxing Sun, Xin Chen, Yizhang Chen, Anqi Pang, Pei Lin, Yuheng Jiang, Lan Xu, Jingya Wang, Jingyi Yu